Όροι Χρήσης

Α. Γενικά:

1.Αποκλειστική κυρία και διαχειρίστρια του ιστότοπου «www.flaskcava.gr» (χάριν συντομίας, εφεξής, θα καλείται «ο ιστότοπος») είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΠ 4 Ε.Ε. (χάριν συντομίας, εφεξής, θα αποκαλείται «η εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Αγγέλου Πυρρή με αριθμό 3-5 με Α.Φ.Μ 997242301 και Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ.

2.Η εταιρεία προσφέρει τη χρήση του ιστοτόπου υπό τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Οι χρήστες – καταναλωτές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν στη χρήση του ιστοτόπου μόνον στην περίπτωση που τους αποδέχονται πλήρως. 

 1. Εάν κάποιος χρήστης – καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών της flaskcava.gr. Όποιος χρήστης επιλέγει να κάνει χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντος Όρους Χρήσης. 

4.Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του χρήστη – καταναλωτή των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου και δεσμεύει μόνο την εταιρεία και το χρήστη – καταναλωτή. 

5.Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σ’ αυτή. 

 1. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. 
 2. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. 
 3. Η εταιρεία δύναται να επικαιροποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. 
 4. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των παρόντων Όρων Χρήσης. 
 5. 10. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τους χρήστες για αλλαγές στους Όρους Χρήσης είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών. 

 

Β. Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή:  

 1. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.flaskcava.grαποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Νόμου 2251/1994, όπως ο Νόμος αυτός ισχύει σήμερα, των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.03.2007 καθώς και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L 304 της 22ης.11.2011, όπως τέθηκε σε ισχύ από την 13.06.2014.
 2. O καταναλωτής έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα, ήτοι εφόσον ο καταναλωτής έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης ως προς τη σύναψη συμβάσεων πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία ΤΟΠ 4 Ετερόρρυθμη Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος αξιώνοντας την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. 

Γ. Λογαριασμός Επισκέπτη – Καταναλωτή: 

Ο ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες – καταναλωτές υπηρεσίες μελών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης – καταναλωτής – χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλάβει το όνομα χρήστη (στην αγγλική «username»), όπως ο ίδιος ο χρήστης έχει ορίσει, και τον προσωπικό κωδικό του (στην αγγλική «password»). Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό όνομα χρήσης, τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και, ευρύτερα, το λογαριασμό τους (στην αγγλική «user account»). Τα μέλη ευθύνονται, αποκλειστικά, για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήστης από κάθε ηλεκτρονική συσκευή (στην αγγλική «log out»). Τα μέλη ρητά συμφωνούν και συνομολογούν να ειδοποιούν αμελλητί, ήτοι χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τη flaskcava.gr για οποιαδήποτε μη-εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Η flaskcava.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. 

Δ. Εγγραφή Επισκέπτη – Καταναλωτή: 

1.Εφόσον ο επισκέπτης – χρήστης – καταναλωτής επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστότοπου, τότε συμφωνεί και συνομολογεί ρητά να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον ιστότοπο στα σχετικά χωρία για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και, επιμελώς, ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε τούτα (τα στοιχεία του) να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 

2.Με την αποστολή από τον ιστότοπο του ονόματος χρήστη και των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης τεκμαίρεται ρητά πως αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει τους Όρους Χρήσης του παρόντος.  

 1. Ο χρήστης – καταναλωτής, δια της ως άνω εγγραφής του, κατανοεί, αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι ο ιστότοπος διατηρεί το αποκλειστικό και μονομερές δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου flaskcava.gr ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του ιστότοπου στο χρήστη, όταν γίνεται παραβίαση του γράμματος και του πνεύματος των παρόντων Όρων Χρήσης ή/και παραβίαση των ίδιων των υπηρεσιών της flaskcava.gr. 

 

Ε. Δεοντολογία Χρηστών: 

 1. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή, άλλως, καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου. 
 2. Ο ιστότοπος δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. 
 3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος ή η εταιρεία για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του ιστότοπου.  
 4. Οι χρήστες συμφωνούν και συνομολογούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους σχετικά με τα κάτωθι για: 

Α) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους ή και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Β)  Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Δ) Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Ε) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

ΣΤ) Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

Ζ) Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου.

Η) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

 1. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά και ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ε. Πληροφορίες και Τιμές Προϊόντων:

1.Ο ιστότοπος προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερος όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο. 

 1. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές. 
 2. Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%). Ο ιστότοπος επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που αφορούν στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας. 

ΣΤ. Cookies: 

1.Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη – καταναλωτή – επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies. 

 1. To cookie είναι ένα αρχείο, το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης, ήτοι μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων, και το οποίο έχει σταλεί από ένα διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σ’ αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. 
 2. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί, ήτοι κλείσει, ο πλοηγός. 
 3. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία, τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη. Προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες – επισκέπτες – καταναλωτές είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. 
 4. Τα ονόματα των cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται αναφέρονται παρακάτω: χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ώστε να αναγνωρίζει έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή συνδεόμενες εφαρμογές για να παρακολουθούν την πλοήγηση των χρηστών – επισκεπτών – καταναλωτών στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, για να επιτραπεί η χρήση ενός «καλαθιού αγορών» στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, για την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, για τη διαχείριση του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, για την πρόληψη απάτης και βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου και των συνδεόμενων εφαρμογών, για την προσωποποίηση του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, για τη στόχευση συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων προς τους συγκεκριμένους χρήστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτά. 
 5. Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών – επισκεπτών – καταναλωτών επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies, όπως: 

            Α) Στον Internet Explorer είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies, επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο». 

            Β) Στο Firefox είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», στη συνέχεια επιλέγοντας «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και, τέλος, ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή Cookies Από Ιστότοπου». 

            Γ) Στο Chrome μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου» και, επιλέγοντας, «Παρεμπόδιση Ιστοτόπων από τον Καθορισμό Στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies»

            Δ) Στο Safari μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», έπειτα επιλέγοντας  στη συνέχεια «Απόρρητο» και, μετά, προχωρώντας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες. Για μόνιμη αναστολή χρήσης cookies, το safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ αιτίας αυτού. 

 1. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies, τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. Ειδικότερα, 

            Α) Στον Internet Explorer μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να βρει τη διαδικασία γι’ αυτό στο εξής: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 1. B)Στο Firefox μπορεί να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και, στη συνέχεια, να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή Cookies» και, μετά, «Αφαίρεση Όλων των Cookies»

            Γ) Στο Chrome μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». 

            Δ) Στο Safari μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήσης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει, «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα απ’ όλους του ιστότοπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο παράθυρο επιλογής. 

Ζ. Πνευματική Ιδιοκτησία: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικά Σήματα: 

Η παρούσα ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο που εμπεριέχει ή μπορεί εις το μέλλον να περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένου, περιεχομένου, φωτογραφιών, βίντεο, ήχου και γραφικών, αγαθών, σχεδίων, πληροφοριών, εφαρμογών, λογισμικού, μουσικής, αρχείων, ήχου, άρθρα, κατάλογοι, οδηγοί, φωτογραφίες καθώς και εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, πνευματικά δικαιώματα, λογότυπα, ονόματα χώρου, κώδικες διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή/και οποιαδήποτε άλλη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα, προστατεύονται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή και διάδοση, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από τις σχετικές ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ιστοσελίδα προστατεύεται, επίσης, ως συλλογικό έργο ή συλλογή, από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων της ημεδαπής έννομης τάξης όπως και από άλλους νόμους και συνθήκες ή/και άλλων χωρών. Όλα τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία που απαρτίζουν και αποτελούν την παρούσα ιστοσελίδα είναι, επιπλέον, έργα και αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠ 4 Ετερόρρυθμη Εταιρεία». ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ. Ως εκ τούτου, εκτός εάν υπάρχει ρητή, ειδική και γραπτή άδεια εκ του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων, ο επισκέπτης/χρήστης/καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα αντιγραφής και, ιδίως, εκμετάλλευσης, είτε εμπορικής είτε άλλης, του περιεχομένου της ιστοσελίδας, τμήματος ή παραγώγων της. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση, είτε εμπορική είτε άλλη, θίγει άμεσα την εταιρεία, τόσο υλικά όσο και ηθικά, και γεννά δικαιώματα της έναντι του επισκέπτη/χρήστη/καταναλωτή που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας, ζημίας της εταιρείας.

Η. Ασφάλεια Πλοήγησης και Ασφάλεια Συναλλαγών:  

 1. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.
 2. Το πιστοποιητικό  SSL για τον ιστότοπο www.flaskcava.grέχει εκδοθεί από την εταιρεία πιστοποίησης let’s encrypt.
 3. Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που o καταναλωτής δίνει όταν ο/η ίδιος/α γίνεται εγγεγραμμένος χρήστης του www.flaskcava.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο θα πρέπει, πρώτα, να δοθεί το όνομα του χρήστη (username) και o κωδικός του χρήστη (password). Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει ο καταναλωτής να φυλά καλά τα προρρηθέντα στοιχεία για να μην κινδυνεύουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης, η εταιρεία συμβουλεύει ο καταναλωτής να δημιουργεί password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
 4. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη  διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.flaskcava.grδιέπονται από το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς, επίσης, και από το Νόμο Περί Προστασίας των Καταναλωτών, ήτοι τον υπ’ αριθμόν 2121/1994 Νόμο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.flaskcava.gr δέχεται τις πιστωτικές κάρτες  Visa, MasterCard και Μaestro. Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα προστατεύονται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. 

Ι. Προστασία Ανηλίκων:

 1. Επισκέπτες – χρήστες του ιστότοπου, οι οποίοι είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου. Στον ιστότοπο υφίσταται ρητή αναφορά και προειδοποίηση ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε καταναλωτική πράξη από την πλευρά ανήλικων προσώπων.
 2. Εάν παρά ταύτα, ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον ιστότοπο, τότε η εταιρεία «ΤΟΠ 4 Ε.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των ανηλίκων και των γονέων ή κηδεμόνων τους. 

ΙΑ. Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: 

 1. Η ΤΟΠ 4 Ε.Ε., στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς προϊόντων, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή/χρήστη, όπως τούτα (τα προσωπικά δεδομένα) δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του ή/και στην παραγγελία του στη φόρμα καταχώριση στοιχείων, ώστε να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.
 2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ο καταναλωτής/χρήστης πρέπει να παράσχει για να διενεργηθεί η συναλλαγή της αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας και να πραγματοποιηθεί η παραγγελία των προϊόντων είναι τα εξής: 1) ονοματεπώνυμο, 2) αριθμός τηλεφώνου, 3) διεύθυνση παράδοσης, 4) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον καταναλωτή/χρήστη, η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων, τα οποία (μηνύματα) αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του καταναλωτή/χρήστη, η επιβεβαίωση και η ταυτοποίηση του καταναλωτή/χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.
 4. Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του καταναλωτή/χρήστη δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της ΤΟΠ 4 Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.
 5. Κάθε καταναλωτής/χρήστης, ως υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως τούτα (τα δικαιώματα) προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 του προρρηθέντος Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας. Το υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δικαιούται να ενημερωθεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΤΟΠ 4 Ε.Ε., δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση άλλως τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών δεδομένων, δικαιούται να αντιτάξει, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις εις την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δικαιούται να ζητήσει τη φορητότητα των δεδομένων του, δηλαδή τη μεταφορά τους. Η άσκηση ενός ή περισσότερων εκ των παραπάνω δικαιωμάτων, ο καταναλωτής/χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει υποβάλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): flaskcava@flask.gr
 6. Τα δεδομένα του καταναλωτή/χρήστη διατηρούνται και επεξεργάζονται μέχρι την ολοκλήρωση της εκάστοτε ηλεκτρονικής παραγγελίας, εκτός και εάν τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για φορολογικούς σκοπούς.
 7. H εταιρεία ΤΟΠ 4 Ε.Ε. ρητά δηλώνει ότι δεν συλλέγει ούτε ζητεί την επεξεργασία και την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του ιστότοπου www.flaskcava.gr
 8. Ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση και την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. 
 9. Ο χρήστης – επισκέπτης – καταναλωτής αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του παγκόσμιου δικτύου (στην αγγλική «world wide web») παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και, κατά συνέπεια, ο ιστότοπος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων, όπως τούτα διακινούνται μέσω του παγκόσμιου δικτύου.

ΙΒ. Πολιτική Αντιμετώπισης Παραπόνων: 

H ΤΟΠ 4 Ε.Ε., θέλοντας να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, δίνει το δικαίωμα σε κάθε καταναλωτή να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο ηλεκτρικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: flaskcava@flask.gr

ΙΓ. Δικαίωμα και Χρονικό Διάστημα Υπαναχώρησης: 

 1. Κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούται εις την ανακοίνωση του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή του/των προϊόντος/προϊόντων, ήτοι αναιτίως, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο καταναλωτής παρέλαβε την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, ήτοι στην άσκηση του προρρηθέντος δικαιώματος, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση κατά την οποία η αιτία της επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας έχουμε την υποχρέωση να αναλάβουμε το κόστος της επιστροφής του προϊόντος.
 2. Για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση flaskcava@flask.gr. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ούτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, ο καταναλωτής οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης μαζί με αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) μετά της υποβληθείσας δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία, ήτοι courier, και μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.
 3. Στην περίπτωση επιστροφής του/των προϊόντος/προϊόντων και αναλόγως του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία παρέλαβε τα προϊόντα. Στην περίπτωση που ο λόγος επιστροφής της παραγγελίας αφορά λάθος της εταιρείας ΤΟΠ 4 Ε.Ε., τότε η εταιρεία έχει την υποχρέωση να αποστείλει ταχυμεταφορική εταιρεία, ήτοι courier, στην ορισθείσα από τον καταναλωτή διεύθυνση για την παραλαβή της παραγγελίας με έξοδα της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας χωρίς να υφίσταται υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει ούτε μπορεί να εγγυηθεί το χρόνο παραλαβής των επιστραφέντων προϊόντων από τη ταχυμεταφορική. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημα του καταναλωτή και θα ενημερώσουμε τον καταναλωτή, δια μέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τον τρόπο διεκπεραίωσης του αιτήματος. Μετά την επιστροφή του προϊόντος και, εφόσον εγκριθεί από την εταιρεία, ο καταναλωτής αποζημιώνεται σ’ όλο το χρηματικό ποσό με αντίστοιχη κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό, όπως τούτος (ο τραπεζικός λογαριασμός) έχει αναγραφεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αντίγραφο του οποίου απαραίτητα συνοδεύει το επιστραφέν εμπόρευμα.
 4. Εφόσον ο καταναλωτής, δυνάμει των ανωτέρω, επιθυμεί να επιστρέψει το/τα αγορασθέν/αγορασθέντα προϊόν/προϊόντα, τότε η διεύθυνση αποστολής είναι: Αγγέλου Πυρρή 3-5, 115 27 ΑΘΗΝΑ.

ΙΔ. Δικαιώματα του Αγοραστή: 

 1. Σε περίπτωση ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνση του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός και εάν τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος, ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός και εάν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Για να θεωρείται μια τέτοια ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να ‘χει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο καταναλωτής επιλέξει το δικαίωμα της διόρθωσης ή της αντικατάστασης του προϊόντος, τότε η εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή απορρέουν από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού αστικού κώδικα περί συμβάσεων πώλησης, τα οποία (δικαιώματα) παραγράφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών (παραγραφή για κινητά αντικείμενα).
 2. Τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή δεν υφίστανται στην περίπτωση κατά την οποία το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον ίδιο ή από γεγονός ανωτέρας βίας.
 3. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, κατά την παραλαβή, η ύπαρξη οποιουδήποτε ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας επί του προϊόντος, τότε ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: flaskcava@flask.gr εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των ελαττωματικών προϊόντων. Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στον ιστότοπο άμεσα. Ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος στην έδρα της εταιρείας. 

ΙΕ. Επιστροφή Προϊόντων:

1.Εάν αποσταλεί στο χρήστη – καταναλωτή – επισκέπτη, εκ παραδρομής, προϊόν άλλο απ’ αυτό στο οποίο αντιστοιχεί η παραγγελία του, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στο επιβεβαιωτικό μήνυμα που αποστέλλει ο ιστότοπος με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του, τότε ο ιστότοπος έχει την υποχρέωση για την αποστολή του ορθού προϊόντος στο χρήστη – καταναλωτή – πελάτη. 

 1. Ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εκ παραδρομής παραδοθέν προϊόν. Το προϊόν, το οποίο εκ παραδρομής παρέλαβε ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης, πρέπει να επιστραφεί ανέπαφο, ήτοι το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με την αρχική του συσκευασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης δεν επιστρέψει το εκ παραδρομής παραδοθέν προϊόν, τότε αυτός/αυτή θα επιβαρυνθεί με το κόστος αυτού του προϊόντος. 

ΙΣΤ. Υποχρεώσεις Προμηθευτή για Ελλαττωματικά Προϊόντα:

 1. Προμηθευτής είναι το άτομο ή η επιχείρηση που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της, εμφανιζόμενος (ο προμηθευτής) ως κατασκευαστής. Ο καταναλωτής συμβουλεύεται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους όρους της παρεχόμενης από τον προμηθευτή εγγύησης καθώς και στα τυχόν υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία, με ευθύνη του προμηθευτή, πρέπει να περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων.
 2. Ειδικότερα, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, είτε στην ελληνική είτε με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. O προμηθευτής έχει υποχρέωση παροχής εγγυήσεως του καταναλωτικού προϊόντος. Η εγγύηση περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από ρήτρες εξαιρέσεως ευθύνης. 

Κ. Εφαρμοστέο Δίκαιο: 

Οι ανωτέρω όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη στο νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.