Terms of Use, incl. Privacy Policy for flask app

Όροι Χρήσης

Α. Γενικά:

1.Αποκλειστική κυρία και διαχειρίστρια του ιστότοπου «www.flask.gr» (χάριν συντομίας, εφεξής, θα καλείται «ο ιστότοπος») και, κατ’ επέκταση, της εφαρμογής (στην αγγλική «application») FlaskApp (χάριν συντομίας, εφεξής, θα καλείται «η εφαρμογή») είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΠ 4 Ε.Ε. (χάριν συντομίας, εφεξής, θα αποκαλείται «η εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Αγγέλου Πυρρή με αριθμό 3-5 με Α.Φ.Μ 997242301 και Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ.

2.Η εταιρεία προσφέρει τη χρήση του ιστοτόπου υπό τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Οι χρήστες – καταναλωτές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν στη χρήση του ιστοτόπου μόνον στην περίπτωση που τους αποδέχονται πλήρως. 

3. Εάν κάποιος χρήστης – καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών της flask.gr. Όποιος χρήστης επιλέγει να κάνει χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντος Όρους Χρήσης. 

4.Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του χρήστη – καταναλωτή των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου και δεσμεύει μόνο την εταιρεία και το χρήστη – καταναλωτή. 

5.Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σ’ αυτή. 

6. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. 

7. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. 

8. Η εταιρεία δύναται να επικαιροποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. 

9. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των παρόντων Όρων Χρήσης. 

10. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τους χρήστες για αλλαγές στους Όρους Χρήσης είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών. 

 

Β. Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία Καταναλωτή:  

1. Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.flask.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Νόμου 2251/1994, όπως ο Νόμος αυτός ισχύει σήμερα, των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο Π.Δ. 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.03.2007 καθώς και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L 304 της 22ης.11.2011, όπως τέθηκε σε ισχύ από την 13.06.2014.

2. O καταναλωτής έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα, ήτοι εφόσον ο καταναλωτής έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης ως προς τη σύναψη συμβάσεων πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία ΤΟΠ 4 Ετερόρρυθμη Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος αξιώνοντας την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. 

 

Γ. Λογαριασμός Επισκέπτη – Καταναλωτή: 

Ο ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες – καταναλωτές υπηρεσίες μελών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης – καταναλωτής – χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλάβει το όνομα χρήστη (στην αγγλική «username»), όπως ο ίδιος ο χρήστης έχει ορίσει, και τον προσωπικό κωδικό του (στην αγγλική «password»). Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό όνομα χρήσης, τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης και, ευρύτερα, το λογαριασμό τους (στην αγγλική «user account»). Τα μέλη ευθύνονται, αποκλειστικά, για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από το λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήστης από κάθε ηλεκτρονική συσκευή (στην αγγλική «log out»). Τα μέλη ρητά συμφωνούν και συνομολογούν να ειδοποιούν αμελλητί, ήτοι χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τη flask.gr για οποιαδήποτε μη-εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Η flask.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. 

 

Δ. Εγγραφή Επισκέπτη – Καταναλωτή: 

1.Εφόσον ο επισκέπτης – χρήστης – καταναλωτής επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστότοπου, τότε συμφωνεί και συνομολογεί ρητά να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον ιστότοπο στα σχετικά χωρία για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και, επιμελώς, ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε τούτα (τα στοιχεία του) να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. 

2.Με την αποστολή από τον ιστότοπο του ονόματος χρήστη και των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης τεκμαίρεται ρητά πως αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει τους Όρους Χρήσης του παρόντος.  

3. Ο χρήστης – καταναλωτής, δια της ως άνω εγγραφής του, κατανοεί, αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι ο ιστότοπος διατηρεί το αποκλειστικό και μονομερές δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου flask.gr ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του ιστότοπου στο χρήστη, όταν γίνεται παραβίαση του γράμματος και του πνεύματος των παρόντων Όρων Χρήσης ή/και παραβίαση των ίδιων των υπηρεσιών της flask.gr. 

 

Ε. Δεοντολογία Χρηστών: 

1. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή, άλλως, καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστότοπου. 

2. Ο ιστότοπος δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. 

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος ή η εταιρεία για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του ιστότοπου.  

4. Οι χρήστες συμφωνούν και συνομολογούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους σχετικά με τα κάτωθι για: 

            Α) ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους ή και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Β)  Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

Γ) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Δ) Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Ε) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

ΣΤ) Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

Ζ) Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου.

Η) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

5. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά και ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

 

Ε. Πληροφορίες και Τιμές Προϊόντων:

1.Ο ιστότοπος προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερος όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο. 

2. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές. 

3. Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%). Ο ιστότοπος επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που αφορούν στα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας. 

 

ΣΤ. Cookies: 

1.Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη – καταναλωτή – επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies. 

2. To cookie είναι ένα αρχείο, το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης, ήτοι μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων, και το οποίο έχει σταλεί από ένα διακομιστή σε έναν πλοηγό όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο πλοηγός ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σ’ αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. 

3. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο σύνδεση. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί, ήτοι κλείσει, ο πλοηγός. 

4. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία, τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη. Προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες – επισκέπτες – καταναλωτές είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. 

5. Τα ονόματα των cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται αναφέρονται παρακάτω: χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ώστε να αναγνωρίζει έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή συνδεόμενες εφαρμογές για να παρακολουθούν την πλοήγηση των χρηστών – επισκεπτών – καταναλωτών στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, για να επιτραπεί η χρήση ενός «καλαθιού αγορών» στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, για την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, για τη διαχείριση του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, για την πρόληψη απάτης και βελτίωση της ασφάλειας του ιστότοπου και των συνδεόμενων εφαρμογών, για την προσωποποίηση του ιστότοπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών, για τη στόχευση συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων προς τους συγκεκριμένους χρήστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτά. 

6. Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών – επισκεπτών – καταναλωτών επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies, όπως: 

            Α) Στον Internet Explorer είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies, επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο». 

            Β) Στο Firefox είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», στη συνέχεια επιλέγοντας «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και, τέλος, ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή Cookies Από Ιστότοπου». 

            Γ) Στο Chrome μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου» και, επιλέγοντας, «Παρεμπόδιση Ιστοτόπων από τον Καθορισμό Στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies»

            Δ) Στο Safari μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», έπειτα επιλέγοντας  στη συνέχεια «Απόρρητο» και, μετά, προχωρώντας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες. Για μόνιμη αναστολή χρήσης cookies, το safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ αιτίας αυτού. 

7. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies, τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. Ειδικότερα, 

            Α) Στον Internet Explorer μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να βρει τη διαδικασία γι’ αυτό στο εξής: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

            B) Στο Firefox μπορεί να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και, στη συνέχεια, να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή Cookies» και, μετά, «Αφαίρεση Όλων των Cookies»

            Γ) Στο Chrome μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». 

            Δ) Στο Safari μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήσης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει, «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα απ’ όλους του ιστότοπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο παράθυρο επιλογής. 

 

Ζ. Πνευματική Ιδιοκτησία: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικά Σήματα: 

Η παρούσα ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενο που εμπεριέχει ή μπορεί εις το μέλλον να περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένου, περιεχομένου, φωτογραφιών, βίντεο, ήχου και γραφικών, αγαθών, σχεδίων, πληροφοριών, εφαρμογών, λογισμικού, μουσικής, αρχείων, ήχου, άρθρα, κατάλογοι, οδηγοί, φωτογραφίες καθώς και εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, πνευματικά δικαιώματα, λογότυπα, ονόματα χώρου, κώδικες διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή/και οποιαδήποτε άλλη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα, προστατεύονται από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή και διάδοση, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από τις σχετικές ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ιστοσελίδα προστατεύεται, επίσης, ως συλλογικό έργο ή συλλογή, από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων της ημεδαπής έννομης τάξης όπως και από άλλους νόμους και συνθήκες ή/και άλλων χωρών. Όλα τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία που απαρτίζουν και αποτελούν την παρούσα ιστοσελίδα είναι, επιπλέον, έργα και αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΠ 4 Ετερόρρυθμη Εταιρεία». ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΛΗΨΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ. Ως εκ τούτου, εκτός εάν υπάρχει ρητή, ειδική και γραπτή άδεια εκ του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων, ο επισκέπτης/χρήστης/καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα αντιγραφής και, ιδίως, εκμετάλλευσης, είτε εμπορικής είτε άλλης, του περιεχομένου της ιστοσελίδας, τμήματος ή παραγώγων της. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση, είτε εμπορική είτε άλλη, θίγει άμεσα την εταιρεία, τόσο υλικά όσο και ηθικά, και γεννά δικαιώματα της έναντι του επισκέπτη/χρήστη/καταναλωτή που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας, ζημίας της εταιρείας.

 

Η. Ασφάλεια Πλοήγησης και Ασφάλεια Συναλλαγών:  

1. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

2. Το πιστοποιητικό  SSL για τον ιστότοπο www.flask.gr έχει εκδοθεί από την εταιρεία πιστοποίησης let’s encrypt.

3. Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που o καταναλωτής δίνει όταν ο/η ίδιος/α γίνεται εγγεγραμμένος χρήστης του www.flask.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο θα πρέπει, πρώτα, να δοθεί το όνομα του χρήστη (username) και o κωδικός του χρήστη (password). Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει ο καταναλωτής να φυλά καλά τα προρρηθέντα στοιχεία για να μην κινδυνεύουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης, η εταιρεία συμβουλεύει ο καταναλωτής να δημιουργεί password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

4. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη  διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.flask.gr διέπονται από το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς, επίσης, και από το Νόμο Περί Προστασίας των Καταναλωτών, ήτοι τον υπ’ αριθμόν 2121/1994 Νόμο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.flask.gr δέχεται τις πιστωτικές κάρτες  Visa, MasterCard και Μaestro. Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα προστατεύονται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. 

 

Ι. Προστασία Ανηλίκων:

1. Επισκέπτες – χρήστες του ιστότοπου, οι οποίοι είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου. Στον ιστότοπο υφίσταται ρητή αναφορά και προειδοποίηση ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε καταναλωτική πράξη από την πλευρά ανήλικων προσώπων.

2. Εάν παρά ταύτα, ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον ιστότοπο, τότε η εταιρεία «ΤΟΠ 4 Ε.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των ανηλίκων και των γονέων ή κηδεμόνων τους. 

 

ΙΑ. Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: 

1. Η ΤΟΠ 4 Ε.Ε., στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς προϊόντων, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή/χρήστη, όπως τούτα (τα προσωπικά δεδομένα) δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του ή/και στην παραγγελία του στη φόρμα καταχώριση στοιχείων, ώστε να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ο καταναλωτής/χρήστης πρέπει να παράσχει για να διενεργηθεί η συναλλαγή της αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας και να πραγματοποιηθεί η παραγγελία των προϊόντων είναι τα εξής: 1) ονοματεπώνυμο, 2) αριθμός τηλεφώνου, 3) διεύθυνση παράδοσης, 4) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον καταναλωτή/χρήστη, η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων, τα οποία (μηνύματα) αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του καταναλωτή/χρήστη, η επιβεβαίωση και η ταυτοποίηση του καταναλωτή/χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

4. Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του καταναλωτή/χρήστη δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της ΤΟΠ 4 Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας, η οποία έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

5. Κάθε καταναλωτής/χρήστης, ως υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων, δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως τούτα (τα δικαιώματα) προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 του προρρηθέντος Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας. Το υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δικαιούται να ενημερωθεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΤΟΠ 4 Ε.Ε., δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση άλλως τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών δεδομένων, δικαιούται να αντιτάξει, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις εις την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δικαιούται να ζητήσει τη φορητότητα των δεδομένων του, δηλαδή τη μεταφορά τους. Η άσκηση ενός ή περισσότερων εκ των παραπάνω δικαιωμάτων, ο καταναλωτής/χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει υποβάλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): support@flaskcocktail.delivery

6. Τα δεδομένα του καταναλωτή/χρήστη διατηρούνται και επεξεργάζονται μέχρι την ολοκλήρωση της εκάστοτε ηλεκτρονικής παραγγελίας, εκτός και εάν τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για φορολογικούς σκοπούς.

7. H εταιρεία ΤΟΠ 4 Ε.Ε. ρητά δηλώνει ότι δεν συλλέγει ούτε ζητεί την επεξεργασία και την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας) για τις ανάγκες του ιστότοπου www.flask.gr

8. Ο ιστότοπος λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση και την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. 

9. Ο χρήστης – επισκέπτης – καταναλωτής αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του παγκόσμιου δικτύου (στην αγγλική «world wide web») παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και, κατά συνέπεια, ο ιστότοπος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων, όπως τούτα διακινούνται μέσω του παγκόσμιου δικτύου.

 

ΙΒ. Πολιτική Αντιμετώπισης Παραπόνων: 

H ΤΟΠ 4 Ε.Ε., θέλοντας να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, δίνει το δικαίωμα σε κάθε καταναλωτή να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο ηλεκτρικά στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: support@flaskcocktail.delivery

 

ΙΓ. Δικαίωμα και Χρονικό Διάστημα Υπαναχώρησης: 

1. Κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούται εις την ανακοίνωση του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή του/των προϊόντος/προϊόντων, ήτοι αναιτίως, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ο καταναλωτής παρέλαβε την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτή, ήτοι στην άσκηση του προρρηθέντος δικαιώματος, ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση κατά την οποία η αιτία της επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας έχουμε την υποχρέωση να αναλάβουμε το κόστος της επιστροφής του προϊόντος.

2. Για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει και να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση support@flaskcocktail.delivery. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ούτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, ο καταναλωτής οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης μαζί με αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) μετά της υποβληθείσας δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία, ήτοι courier, και μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.

3. Στην περίπτωση επιστροφής του/των προϊόντος/προϊόντων και αναλόγως του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία παρέλαβε τα προϊόντα. Στην περίπτωση που ο λόγος επιστροφής της παραγγελίας αφορά λάθος της εταιρείας ΤΟΠ 4 Ε.Ε., τότε η εταιρεία έχει την υποχρέωση να αποστείλει ταχυμεταφορική εταιρεία, ήτοι courier, στην ορισθείσα από τον καταναλωτή διεύθυνση για την παραλαβή της παραγγελίας με έξοδα της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί την επιστροφή της παραγγελίας χωρίς να υφίσταται υπαιτιότητα της εταιρείας, τότε τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει ούτε μπορεί να εγγυηθεί το χρόνο παραλαβής των επιστραφέντων προϊόντων από τη ταχυμεταφορική. Αφού παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημα του καταναλωτή και θα ενημερώσουμε τον καταναλωτή, δια μέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τον τρόπο διεκπεραίωσης του αιτήματος. Μετά την επιστροφή του προϊόντος και, εφόσον εγκριθεί από την εταιρεία, ο καταναλωτής αποζημιώνεται σ’ όλο το χρηματικό ποσό με αντίστοιχη κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό, όπως τούτος (ο τραπεζικός λογαριασμός) έχει αναγραφεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αντίγραφο του οποίου απαραίτητα συνοδεύει το επιστραφέν εμπόρευμα.

4. Εφόσον ο καταναλωτής, δυνάμει των ανωτέρω, επιθυμεί να επιστρέψει το/τα αγορασθέν/αγορασθέντα προϊόν/προϊόντα, τότε η διεύθυνση αποστολής είναι: Αγγέλου Πυρρή 3-5, 115 27 ΑΘΗΝΑ.

 

ΙΔ. Δικαιώματα του Αγοραστή: 

1. Σε περίπτωση ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνση του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός και εάν τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος, ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός και εάν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα. Για να θεωρείται μια τέτοια ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να ‘χει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο καταναλωτής επιλέξει το δικαίωμα της διόρθωσης ή της αντικατάστασης του προϊόντος, τότε η εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή απορρέουν από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού αστικού κώδικα περί συμβάσεων πώλησης, τα οποία (δικαιώματα) παραγράφονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών (παραγραφή για κινητά αντικείμενα).

2. Τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή δεν υφίστανται στην περίπτωση κατά την οποία το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον ίδιο ή από γεγονός ανωτέρας βίας.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί, κατά την παραλαβή, η ύπαρξη οποιουδήποτε ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας επί του προϊόντος, τότε ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: support@flaskcocktail.delivery εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των ελαττωματικών προϊόντων. Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στον ιστότοπο άμεσα. Ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος στην έδρα της εταιρείας. 

 

ΙΕ. Επιστροφή Προϊόντων:

1.Εάν αποσταλεί στο χρήστη – καταναλωτή – επισκέπτη, εκ παραδρομής, προϊόν άλλο απ’ αυτό στο οποίο αντιστοιχεί η παραγγελία του, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στο επιβεβαιωτικό μήνυμα που αποστέλλει ο ιστότοπος με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας του, τότε ο ιστότοπος έχει την υποχρέωση για την αποστολή του ορθού προϊόντος στο χρήστη – καταναλωτή – πελάτη. 

2. Ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εκ παραδρομής παραδοθέν προϊόν. Το προϊόν, το οποίο εκ παραδρομής παρέλαβε ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης, πρέπει να επιστραφεί ανέπαφο, ήτοι το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με την αρχική του συσκευασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης – καταναλωτής – επισκέπτης δεν επιστρέψει το εκ παραδρομής παραδοθέν προϊόν, τότε αυτός/αυτή θα επιβαρυνθεί με το κόστος αυτού του προϊόντος. 

 

ΙΣΤ. Υποχρεώσεις Προμηθευτή για Ελλαττωματικά Προϊόντα:

1. Προμηθευτής είναι το άτομο ή η επιχείρηση που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της, εμφανιζόμενος (ο προμηθευτής) ως κατασκευαστής. Ο καταναλωτής συμβουλεύεται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους όρους της παρεχόμενης από τον προμηθευτή εγγύησης καθώς και στα τυχόν υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία, με ευθύνη του προμηθευτή, πρέπει να περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων.

2. Ειδικότερα, ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, είτε στην ελληνική είτε με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. O προμηθευτής έχει υποχρέωση παροχής εγγυήσεως του καταναλωτικού προϊόντος. Η εγγύηση περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από ρήτρες εξαιρέσεως ευθύνης. 

 

Κ. Εφαρμοστέο Δίκαιο: 

Οι ανωτέρω όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη στο νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

**********************

 

 

 

 

ΕΝ

The effective date of these Terms of Use is December 1st 2018

The Apple id of flask app at the official Apple App Store is 1444885182 and the Google Play store is “com.betheres.flask”.

The Flask app (“Flask App”, “App”) is a cocktail delivery App implementing letting users order their cocktail and pay with their phone in order to have their order delivered to their desired location.

The Flask App is operated by TOP4 G.P. (hereafter the Company), a company incorporated under the laws of Greece , having its registered offices at Agiou Andreou 3-5, 117 25 Athens, Greece.

Please read these Terms of Use carefully before proceeding to use the bethere App. Should there be anything that you do not understand within them, please contact us at thirsty@flask.gr. As Terms of Use are referred collectively : the present document, as well as any documents referred to within it, including the Privacy Policy. These terms of use are the entire agreement between you and Flask App concerning the use of the App. You are solely responsible for ensuring that these Terms of Use are in compliance with all laws, rules and regulations applicable to you and the right to access the App is revoked where these Terms of Use or Use of the App is prohibited and in such case you agree not to use or access the App in any way.

Acceptance of terms

By registering and/or using the Flask App in any way, including but not limited to visiting or browsing the App, you agree to all the terms and conditions contained herein. If you do not agree with these Terms of Use please do not browse or otherwise access or use the App.

Creating an account

To access the App you must register with us and create an account. FlasK App either employs Facebook authentication for the creation of an account or email user registration. Hence, kindly note, that Flask may use Facebook as basis, meaning that should you wish to create a Flask App account you can choose to use the same First and Last name, e-mail used for your Facebook account, also for the creation of the Flask App account.

Please be informed that you do not have to have the Facebook App also installed on your device in order to use the Flask App. Having an active Facebook account will suffice.

If you choose to sign up with the Flask App and create an account by providing the App with a User Name, your E-mail Address, and a password of your choosing.

You must be at least 18 years of age and capable in your country of residence of entering into a legal binding agreement to use the App. If you are registering on behalf of a legal entity you represent and warrant that you are authorized to bind the entity to these Terms of Use, register with us and use the App.

Flask App reserves the right, at its sole discretion, to refuse to offer the App to any person or legal entity and change its eligibility criteria at any time.

You shall not create an account for anyone other than yourself without permission of the other person.

You shall not create an account by using an E-Mail/User Name that is not your own.

You shall not use a User Name that is offensive, vulgar, obscene, unlawful or otherwise inappropriate.

You shall not use a User Name of another in order to impersonate said person.

You shall not in any case use another User’s account without the other User’s prior express permission.

Flask App reserves the right to refuse registration or cancel a User Name or account in its sole discretion at any time.

You are solely responsible and liable for the activity of your account. You are solely responsible and liable for maintaining the confidentiality of your login details.

You are to inform Flask App immediately of any unauthorized use or any security breach or danger of your account that you are aware of. You must do so in writing at thirsty@flask.gr.

Our Relationship

You understand and expressly agree that you do not enter into any kind of special relationship with Flask App company, including but not limited to fiduciary or confidential. Said fact does not change because of you submitting any User Material to the App. Any and all User Material you submit to the Flask App, except as otherwise stated in our privacy policy will be non-confidential and non-proprietary. Flask App will not be in any way liable or responsible for any disclosure or use of the Material.

Flask App company is not a party to any contractual arrangements between you and any third party, unless otherwise specified or agreed to by the Flask App company.

User Material

By submitting User Material to the App or otherwise through the App you hereby do and shall grant Flask App a worldwide, non-exclusive, royalty-free, fully paid, sublicensable and transferable license to use, modify, copy, reproduce, display, perform, distribute, create derivatives works of and otherwise fully exploit said User Material in connection with the App and the business of Flask App, Flask App successors and assignees. Said license includes but is not limited to the promotion and redistribution of part or all of the App or derivative work thereof or Flask App company in any media.

You represent and warrant that a) you own the Material that you submit to the App or have the right to grant the rights and licenses as described in these Terms of Use, b) the posting and use of your Material on the App does not in any way infringe on, violate or embezzle any right of any third party, including but not limited to intellectual property rights, copyright, trademarks, publicity rights, privacy, c) you agree to pay for any and all royalty fees and any kind of monies owed by reason of Material you submitted to the App and d) you have the legal capacity and rights to enter into these Terms of Use in your jurisdiction.

Flask App does not accept unsolicited Materials of any kind and does not take responsibility for any such Materials transmitted. It is our policy not to accept or consider Material of any kind, ideas, information and any suggestions in general with the exception of those that we have specifically requested under specific requirements and conditions. In case that despite our practice you choose to send us Material, ideas, suggestions and any kind of information, you agree that bethere is free, without any liability or payment of any kind to you, to use said Material for any purpose whatsoever, including but not limited to the production and marketing of products and services.

When you delete User Material you have submitted, it shall be removed from the App. You understand though that any deleted User Material may persist in back up files for a reasonable period of time.

You hereby agree that you understand that Flask App is not a back up service and you will not rely on bethere App for the purpose of storage and/or back up of your Material that you have chosen to submit to the App. We strongly advise you to keep your own back up of your Material. bethere App will not be in any way liable or responsible for the loss of any of your Material for any reason whatsoever, including but not limited to the discontinuation or destruction of the App or the malfunction of the server or a telecommunications failure.

Flask App Material

The App contains Material which is owned or licensed by Flask App. Flask App Material is protected by copyright, trade secret and other laws . Flask App owns and retains all rights in the Flask App Material. Flask name and logo are trademarks of Flask and they may not be used, copied or imitated without the prior written consent of Flask App company. All custom graphics, button icons and scripts are trade dress of Flask and they may not be use, copied or imitated without the prior written consent of Flask App. Modification, concealment or removal of any copyright, trademark or any other proprietary rights notice contained or accompanying Flask Material is strictly prohibited. Alteration, adaptation, performance, display, publication, distribution, reproduction, sale, license, transmission, broadcast, preparation of derivative works based on Flask Material without the prior written consent of Flask is prohibited.

Rules

You are solely responsible and liable for the activity of your account. Flask App reserves the right to suspend or block or refuse access of any User or potential User to the App. Flask App reserves the right to remove, edit, alter, suspend or block any material, User Material included, with any or no reason, in its sole discretion and at any time. Flask App is not obliged to monitor the App, including but not limited to the User Material. Flask App may but is not obliged to take down, delete, alter, block, investigate, monitor Material or an account containing Material which Flask in its sole discretion decides that are in violation of the present Terms of Use. When using the App you must abide by all applicable laws and regulations, national and international.

Including, but not limited to, you must not directly or indirectly:

· Engage in any illegal or unlawful conduct

· Knowingly introduce software viruses, Trojans, worms, or other material to the App that would harm, disable, disrupt, limit or in any way interfere with the proper function of the App or any User’s of the App equipment or any software, hardware or any relevant communications and technical equipment in general or to damage or gain unauthorized access to any system ,data, password, or other information of Flask App company, Flask App, Flask App User or any third party, person or legal entity

· Submit or contribute in any way User Material which is invasive of a third party’s privacy

· You must not use the App in order to stalk, harass, investigate or monitor a User

· Collect any data from the App

· Crawling, scraping, catching any material of the App via automated means is prohibited.

· Impersonate any third person or legal entity, including an employee or representative of Flask App company

· Change or alter the App in any way or change or alter in any way another App or website so as to falsely imply that said App or website is associated with the Flask App or company

· Reverse engineer, decipher, decompile, disassemble or attempt to derive any source code or algorithms or any part of the App, except to the limited extent that applicable laws may specifically prohibit such restriction

· Reproduce, republish, create derivative works of, sell, trade, alter, display or in any way exploit the App, except when expressly allowed by Flask App company

· Copy, rent, distribute, lease or otherwise transfer any rights that you receive herein

· Bypass any measures bethere App uses to prevent or restrict access to the App or use the App in any way if we have suspended or banned you from using it

· Act in any way that does or may inflict an unreasonable or excessively large load on the infrastructure of the Flask App and company.

· Impede in any way the proper function of the App

· Run any form of “spam” on the App

· Proceed to any commercial activities – including but not limited to sales ,advertising ,barter ,contests – without the prior written consent of Flask App

· Act in any way that violates the present terms, conditions and policies of Flask App

You hereby expressly agree that Flask App is not in any way liable or responsible for the conduct of any User.

Flask App payment services processing fees

Processing fees for Users of the Flask app using the Flask App payment services may apply

Payment Information

In order to use the Flask App payment services, place orders as well as enable the ordering or loyalty functionality of the Flask App you may either:

1. use your debit or credit card by inserting every time the necessary information in the integrated form of our third-party payment processor which are not be saved or visible to us and are transferred with the highest encryption standards to our third-party payment processor

You, the Flask App User are solely responsible for the validity, completeness, accuracy and suitability of the payment information you provide Flask App with.

To the extent permitted by applicable law and subject to our privacy policy, you acknowledge and agree that we may use certain third party service providers to process payments, manage information and detect and prevent fraud.

By providing payment information to Flask App you represent and warrant that you are legally authorized to provide such information to the Company ; you are legally authorized to perform and receive payments from the account and such action does not violate the terms and conditions applicable to your use of such account or applicable law.

You are to inform us immediately regarding any breach of your account or relevant danger.

Contact Information

In order to use the payment services you must provide Flask App with valid contact details either E-Mail address or mobile number or both and verify such contact details as instructed by Company. More specifically a verification message is to be sent to the contact details you will provide the Flask App with, through which you will be called to verify said contact information.

Transactional notifications on both ends of the transaction shall be sent. Users shall receive a confirmation E-Mail at the contact details they have provided the Flask App with.

Users are solely responsible for the validity, completeness, accuracy, suitability and legality of the contact details they provide the Flask App with.

Should Users be made aware of any safety breach of their Flask App they are to inform Flask App immediately accordingly.

If you change your contact details you must update your contact details immediately. When you provide your contact details you expressly consent to receive automated or non-automated E-Mails, direct dial calls, autodialed and prerecorded message calls, text messages.

Discounts & Offers

The Flask app can provide their Users/Customers with discounts and offers via Flask App

Loyalty system

The Flask app may create a loyalty program for their dedicated Users/Customers.

This way they can provide discounts and offers to their dedicated Users/Customers.

Users may also keep track of their loyalty program history and keep track of all their rewarded transactions.

Sole rule to keep in mind Flask App users’ loyalty level resets monthly!

At the history section of your Activity Page on Flask App, Flask App Users may revisit your payment transaction history regarding past completed payments.

Ordering for delivery

Flask App Users users may order for delivery.

Customers/Users will first place their order and then wait for approval which the Flask app will provide by showing the relevant message within the App and by sending them the relevant confirmation at the contact details that they would have provided to the App.

Customers will then pre-pay using the relevant payment services of the app.

Flask app will issue paper receipts or invoices for the Customer and hand them over to him/her upon delivery of his/her order or send it electronically to him/her to the Customer’s contact details provided to the App, should this be allowed by applicable law to issue electronically receipts or invoices. Our third-party payment processor may notify via E-mail the Customer with an E-mail receipt.

At the history section of your Activity Page on Flask App, Flask App Users may revisit your payment transaction history regarding past completed payments for delivery.

In any case Flask App will automatically notify the Customer for any status update, completion or cancellation of an order or payment that takes place always including the total amount of the payment transaction if available. Transactional notifications on both ends of the transaction shall be sent. Users shall receive a confirmation E-Mail at the contact details they have provided the app. Users are solely responsible for the validity, completeness, accuracy, suitability and legality of the contact details they provide the bethere App with. Should Users be made aware of any safety breach of their Flask App they are to inform Flask app immediately accordingly.

Cancellations

Kindly note that you, the User shall receive a confirmation E-Mail regarding his/her order when the Flask app accepts said order.

In case the User wishes to cancel an order which is already confirmed by the Flask app he/she must contact the Flask app regarding the cancellation via E-Mail at thirsty@flask.gr.

In case the User has already paid for an order he cannot cancel the order and therefore he cannot receive a refund.

Pricing Policy

The prices of any and all products and/or services provided by Flask app are listed on the menu screen. Prices include VAT. In case an extra fee applies this will be communicated in the menu screen.

Prices may change at any time, but changes will not affect orders for which you the User have already been provided with the relevant confirmation, except in case of an obvious pricing mistake, regarding which you will inform us immediately. You may be able to cancel your order once the mistake is confirmed.

If a minimum order value applies then said Venue/owner it will be communicated within the Flask app accordingly.

Prices are not to include tips or any other gratuity. It is in the Flask App User’s discretion to tip or not.

Payment

If you have decided to use Flask App payment services and once you have confirmed an order and the order amount is pre-paid by you, then the amount marked for payment will be automatically authorized to be deducted from the account you have provided Flask app with. Payment is made to us through our third-party payment processor. We don’t receive or withhold any amount from the payment transaction. The payment processing fees of Flask App payment services are to be retained by the third-party payment processor automatically from the aforementioned amount and the Flask app shall receive the remaining amount.

Sale of Alcohol

Individuals placing an order via Flask App must be aged over 18. For said reason the Flask app will proceed with age verification of the customers. and will not provide alcohol to persons that appear to be under 18 and cannot prove otherwise or to those who are or appear to be under the influence of either drugs or alcohol.

Advertisement

The App may be supported financially by revenue generated via advertising and therefore may contain and/ or display advertisements and/or promotions. You hereby expressly agree that Flask app may at its sole discretion place promotions and/or advertisements within the App, including but not limited to on, about or in conjunction with your User Material, without having any obligation of any kind towards you.

Should you wish to place an advertisement on the Flask App please contact us at thirsty@flask.gr

Hyperlinks

Flask App company may provide within the App hyperlinks to other locations, Apps or web sites on the Internet. Said hyperlinks lead to Apps, web sites etc. published or operated by third parties which are in no way affiliated with or related to Flask App company.

By providing hyperlinks to an external web site, App etc Flask App company shall not be deemed to endorse, recommend, approve, guarantee or introduce any third parties or the services/products they provide or to have any form of cooperation with said third parties or web sites, Apps etc, except if so expressly stated by Flask App company itself.

Flask is not responsible in any way for the content of any externally linked web site, web page, App. You use or follow these links at your own risk and Flask App company shall be in no way responsible for any losses or damages incurred or suffered by you arising out of or in connection to your use of the link.

Flask company is not a party to any contractual arrangements entered into between you and the third party except in case it is otherwise expressly specified or agreed to by Flask App.

Always keep in mind that when you click on a link and leave our App you will be subject to the terms of use and privacy policy of the web site, web page, App you shall visit.

You must always obtain the prior written approval of Flask App company in order to create a hyperlink of any kind or form from a third party web site, web page, App etc to the Flask App or any other App, web site, web page, web platform of bethere App company. It is in the sole discretion of Flask App company to provide you or not with such an approval.

Flask App Company is in no way responsible for the creation of any hyperlink from any third party web site to the Flask App or any other App, web site, web page, web platform of the Flask App company. Any hyperlinks so set up shall not constitute any form of co-operation with or endorsement by Flask App company of any such third party web site.

Any use or display of our logos, trade name and trademarks as a hyperlink may be subject to a fee as determined solely in the absolute discretion of the Flask App company.

Terminating our relationship

If you wish to end your use of the App, please contact us at thirsty@flask.gr and ask us to deactivate your account and erase your personal information. Simple deletion of the App from your device will not suffice to deactivate your account. Deactivation of your Facebook account will not suffice also to deactivate your Flask account and you must in said case also contact us at the aforementioned email address and request the deactivation of your Flask App account and deletion of your personal information.

If at any time you feel that you do not agree to the present Terms of Use or to any changes made to them or to the App, you must immediately stop using the App and request the deactivation of your account

Flask App reserves the right to terminate your access to the App at any time, with or without reason, with or without notice, effective immediately.

Upon termination, all licenses and other rights provided to you in these Terms of Use shall immediately cease. Any and all provisions of the present Terms of Use that by nature should survive termination, shall

Disclaimer of Warranties

THE APP, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO FLASK MATERIAL,USER MATERIAL AND SECURITY CONCERNING THE TRANSMISSION OF INFORMATION TO THE FLASK COMPANY AND APP OR VIA THE APP,IS PROVIDED ON AN “AS IS”, “AS AVAILABLE” , “WITH ALL FAULTS BASIS” AND TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW WITHOUT ANY REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF ANY KIND,EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, TRADE, CUSTOM, QUIET ENJOYMENT, FREEDOM FROM MALWARE AND SYSTEM INTEGRATION, EACH OF WHICH IS HEREBY DISCLAIMED BY FLASK COMPANY,ITS EMPLOYEES,MANAGERS,OFFICERS,REPRESENTATIVES OR AGENTS.

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU USE THE APP AT YOUR OWN SOLE RISK. THE FLASK TEAM (COMPANY,ITS EMPLOYEES,MANAGERS,OFFICERS,REPRESENTATIVES,DIRECTORS OR AGENTS) DOES NOT REPRESENT OR WARRANT OR ENDORSE IN ANY WAY THAT THE INFORMATION ON THE APP IS USEFUL, COMPLETE OR ACCURATE.THE FLASK TEAM DISCLAIMS SPECIFICALLY THE WARRANT THAT THE USE OF THE APP IS LAWFUL AT YOUR PARTICULAR JURISDICTION.BY ACCESSING OR USING THE APP YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOUR ACTIONS ARE LAWFUL IN EACH JURISDICTION FROM WHERE YOU ACCESS OR USE THE APP.PLEASE ALSO NOTE THAT CERTAIN JURISDICTIONS DO NOT ALLOW DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES AND IN THE CASE THAT THE LAW OF SUCH A JURISDICTION APPLIES TO YOU AND THE PRESENT TERMS, SUCH A DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

THE FLASK TEAM DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT THE APP WILL BE ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OR WITHOUT DELAYS OR AVAILABLE AT ANY LOCATION OR THAT, DEFECTS WILL BE CORRECTED OR THAT THE APP OR THE SERVER IS FREE FROM ANY MALWARE OR THAT THE RESULTS OF USING THE APP SHALL MEET YOUR REQUIREMENTS AND EXPECTATIONS.

YOUR RELATIONSHIP BETWEEN YOURSELF AND ANY THIRD PARTY FOUND THROUGH THE APP IS SOLELY BETWEEN YOU AND SAID THIRD PARTY.YOUR DEALINGS,INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BUSINESS DEALINGS, WITH A THIRD PARTY FOUND THROUGH THE APP IS AT YOUR OPTION AND SOLE RISK.

FLASK TEAM DOES NOT ENDORSE ANY MATERIAL AND DISCLAIMS SPECIFICALLY ANY AND ALL RESPONSIBILITY OR LIABILITY TO ANY PERSON OR LEGAL ENTITY FOR ANY DAMAGES, CLAIMS, ACTIONS, LIABILITIES, INJURIES, LOSSES OF ANY KIND OR NATURE WHATSOEVER OR ANY OTHER POSSIBLE REASON IN CONNECTION WITH,BASED UPON OR RESULTING FROM THE MATERIAL.

Limitation of Liability

TO THE MAXIMUM PERMISSIBLE BY LAW EXTENT ALL LIABILITY OF FLASK (COMPANY, EMPLOYEES, MANAGERS, REPRESENTATIVES, DIRECTORS, OFFICERS AND AGENTS) FOR ANY DAMAGES OR LOSSES INCURED TO YOU AS A RESULT OF YOUR ACCESS TO AND USE OF THE APP, FLASK MATERIAL,USER MATERIAL IS EXPRESSELY EXCLUDED.

SOLELY IN CASE A COURT OF COMPETENT JURISDICTION DECIDES THAT LIABILITY OF FLASK HAS ARISEN, THE TOTAL OF SAID LIABILITY SHALL BE LIMITED TO EURO ONE HUNDRED (€ 100,-) IN TOTAL.

UNDER NO CIRCUMSTANCE,EVEN IF FORESEEABLE OR EVEN IN THE CASE THAT FLASK HAS BEEN ADVISED OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OCCURRING, WHETHER IN CONTRACT OR TORT OR NEGLIGENCE -INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WHEN CAUSED IN WHOLE OR IN PART BY NEGLIGENCE,FORCE MAJEURE,THEFT OF THE APP,DESTRUCTION OF THE SERVER/APP – WILL FLASK BE LIABLE WITH RESPECT TO : (1) THE APP (2) FLASK MATERIAL (3) USER MATERIAL (4) PERFORMANCE OF THE APP (5) YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE APP (6) ANY ERRORS OR OMISSIONS, INTERUPTION OR DELAY OF OPERATION, MALFUNCTION TECHNICAL OR OTHER OF THE APP (7) DAMAGE TO USER’S EQUIPMENT AND TECHNOLOGY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MALWARE OR SECURITY BREACH DUE TO THE USE OF THE APP (8) FLASK ACCOUNT SECURITY BREACH FOR :

ANY OF YOUR LOSSES OR DAMAGES: DIRECT OT INDIRECT, ECONOMIC, EXEMPLARY, PUNITIVE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL OR FOR

LOSS OF GOODWILL, LOSS OF REVENUE,LOSS OF PROFIT,LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS,LOSS OF DATA, WORK STOPPAGE,WASTED EXPENDITURE,COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES

NOTHING IN THE PRESENT TERMS OF USE EXCLUDES OR LIMITS YOUR LIABILITY IN RELATION TO ANY INDEMNITY PROVIDED BY YOU ACCORDING TO THESE TERMS OF USE.

PLEASE BE INFORMED THAT IN CERTAIN COUNTRIES LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS NOT ALLOWED SO THE AFOREMENTIONED LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN SAID CASE, FLASKS’S LIABILITY WILL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW.

FLASK IS IN NO WAY OR EVENT RESPONSIBLE FOR THE MATERIAL PROVIDED BY, AS WELL AS THE ACTIONS OF THIRD PARTIES.YOU RELEASE US, OUR EMPLOYEES, DIRECTORS, MANAGERS, REPRESENTATIVES, OFFICERS AND AGENTS FROM ANY CLAIMS AND / OR DAMAGES THAT YOU INCUR DUE TO YOUR RELATIONSHIP WITH THIRD PARTIES.

FLASK IS NOT IN ANY WAY LIABLE OR RESPONSIBLE FOR THE ONLINE OR OFFLINE CONDUCT OF ANY USER, OF THE FLASK APP.

YOU ACKNOWLEDGE TO HAVE READ, UNDERSTAND AND HEREBY EXPRESSELY AGREE THAT IN CASE THAT YOU INCUR INJURIES, LOSSES OR DAMAGES OF ANY KIND DUE TO FLASKS’S ACTIONS OR OMISSIONS SAID DAMAGES AND LOSSES ARE NOT IRREPARABLE AND/OR SUFFICIENT TO ENTITLE YOU TO ANY INJUNCTION PREVENTING ANY KIND OF EXPLOITATION OF THE PRESENT OR ANY APP,WEB SITE,PRODUCT,SERVICE,PROPERTY OR MATERIAL OWNED OR CONTROLLED BY FLASK COMPANY AND THAT YOU SHALL HAVE NO RIGHTS TO INHIBIT OR LIMIT ANY DEVELOPMENT,PRODUCTION,DISTRIBUTION OR ANY KIND OF EXPLOITATION OF THE PRESENT OR ANY APP,WEB SITE,PRODUCT,SERVICE,PROPERTY OR MATERIAL OWNED OR CONTROLLED BY FLASK COMPANY OR ITS MANAGERS,OFFICERS,REPRESENTATIVES AND EMPLOYEES.

Waiver

In order for a waiver of compliance with these terms of use to be binding Flask App must provide you with a written notice of said waiver through one of its authorized representatives.

If you do not comply with the present Terms of Use and we fail to take immediate action, regardless of the length of time such failure continues, said failure shall not be deemed a waiver of our right to demand strict compliance in the future.

The failure of either party to exercise a right provided in the present terms of use does not imply and shall not be deemed a waiver of any further rights also provided herewith.

Severability

These terms of use constitute the entire agreement between you and Flask App concerning the use of the App, superseding any prior agreements between you and Flask App. Should any provision of the present terms of use be found by a court of competent jurisdiction invalid, illegal, void or unenforceable, said provision is to be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that the terms of use shall remain in force and effect and enforceable. The invalidity, illegality, unenforceability of a provision will not affect any other provision of the Terms of Use.

Modification of Terms of Use

Flask App reserves the right in its sole discretion to update, alter or substitute any of these Terms of Use, at any time by providing you with reasonable advance notice prior to the modified Terms of Use becoming effective. You understand and agree that we may notify you for the modified Terms of Use by posting them on the App at least three (3) days before their effective date. We may, but are not obliged to, post an extra notice on the App and/or on the App’s web site (www.flask.gr) or send such notice via the App or via email prior to the change becoming effective. We also encourage you to periodically review this page for the latest information on our policies. Should you continue to use the App after the effective date of the modified Terms of Use it shall constitute acceptance from your part of the changes. These Terms of Use will govern any disputes to have arisen before the effective date of the Modified Terms of Use.

Modification of the App

Flask App reserves the right in its sole discretion to update, modify, suspend or discontinue the App, any feature of it or any material included, at any time, without prior notice. Should you continue to use the App after the changes becoming effective, it shall constitute acceptance from your part of said changes. Flask also reserves the right to restrict or block your access to the App or parts of it, without notice or liability.

Assignment

These terms of use are not assignable, transferable or sublicensable by you except in the case that Flask App has provided you with its prior written consent to do so. Flask App may assign any and all of its rights and obligations hereunder without your consent.

Indemnification

You agree to indemnify, hold harmless and at Flask App’s request defend Flask App, its representatives, directors, suppliers and affiliates, from and against any damages, losses, liabilities, actions, claims and expences, including but not limited to reasonable attorney’s fees and costs , arising out of or in connection with a) your Material or your access to or use of the App b) your breach or alleged breach of the present Terms of Use c) your violation of any laws, regulations, codes, orders of any governmental authority, statutes, rules d)your violation of any third party right e) any misrepresentation made by you. You agree to cooperate as fully required by Flask in the defense of any claim. You will not in any event settle any relevant claim without the prior written express consent of Flask App. Flask App reserves the right to undertake the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you. Flask App reserves the right, but in not in any way obliged to monitor and/or intervene and/or get involved in disputes between you and other Users.

Governing Law and Jurisdiction

These Terms of Use shall be governed by and construed in accordance with the laws of Greece. The same shall apply to any and all disputes or claims arising out of or relating to said Terms of Use. All disputes or claims arising out of or in connection with said Terms of Use will be subject to the exclusive jurisdiction of the Greek Courts and specifically the competent Courts of Athens to which both parties irrevocably agree and submit.

Time Limitation on Claims

You agree that any claim you may have arising from or in relation to the present Terms of Use and the Use of the Flask App in general must be filed within one (1) calendar year after such a claim arose, otherwise your claim is permanently barred.

Language

These Terms of Use where written in English. Flask App may but is not obliged to provide you with a translation of the English language version of these Terms of Use, privacy policy included. In such a case you agree that the translation is provided only for your convenience. The English language version governs your relationship with Flask App and in case and to the extent a translated version of these Terms of Use conflicts with the English language version, the English version controls.

Territorial Restriction

Flask App reserves the right to limit the availability of the App and / or any part of the App to any geographic area or jurisdiction or person or legal entities at any time and in its sole discretion without prior notice.

Any Material provided within the App, included but not limited to User Material, is not intended for use and/or distribution by any person or legal entity in any jurisdiction or country where such a distribution or use is against law or regulation or within where bethere is obliged to any registration requirement.

Privacy Policy

This privacy statement describes how Flask App collects and uses the personal information you provide. It also describes the choices available to you regarding our use of your personal information and how you can access, update or delete this information

Collection and Use

We collect the following personal information from you:

Unique Identifiers, including: User Name, E-Mail address, password, telephone number

We also collect the following information from you:

Demographic information such as age, education, gender, interests, address details, zip code

As is true of most App and Web sites, we automatically gather information about your computer such as your IP address, browser type, referring /exit pages, and operating system

We use this information to:

Deliver your order to the registered in your Flask account address.

Contact you regarding your placed order, for the need of clarifications or other arrangements.

Send you push notifications when you are using our app. If you do not want these notifications, you can manage your preference either through your device or app settings depending on your device type. You can also contact us at thirsty@hungry.gr

Your Facebook Profile Information

Please be informed that with permission you provide to Facebook we may use the following information from your Facebook profile :

Public profile, email address, birthday, work history, Checkins, education history, current city, friend list, your friends’ checkins

You can edit the permission settings from Facebook.com at your profile:

Privacy Settings>Apps>flask

Sharing Your Information

We will share your information with third parties only in the ways that are described in this privacy statement

We may disclose your personal information:

· as required by law, such as to comply with a subpoena, or similar legal process

· when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights , protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request

· if flask is involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion its assets, you will be notified via email and/or a prominent notice on our App and/or it’s Web site (www.flask.gr) of any change in ownership or uses of your personal information , as well as, any choices you may have regarding your personal information

· to any other third party with your prior consent to do so

Tracking and Ads

We or a third party contracted by us may use technologies such as cookies, Web beacons, or scripts to gather information about how you and others interact with our Web site and App. For example, we will know how many users access a specific area or features within our App or site and which links or ads they clicked on. We use this aggregated information to understand and optimize how our App or site is used, improve our marketing efforts, and provide content and features that are of interest to you.

Security

The security of your personal information is important to us. When you provide sensitive information to us, we encrypt the transmission of that information using secure socket layer technology (SSL)

We follow generally accepted industry standards to protect the personal information submitted to us, both during transmission and once we receive it. No method of transmission, or method of electronic storage, is 100% secure. Therefore, we cannot guarantee its absolute security.

If you have any questions about security on our Web site, you can contact us at thirsty@flask.gr.

Storage and Processing of Personal Information

We will retain your information for as long as your account is active or as needed to provide you services. If you wish to cancel your account or request that we no longer use your information to provide you services contact us at thirsty@flask.gr. We will retain and use your information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes and enforce our agreements

The collected through the App information may be stored or processed in Greece or in the United States.

flask, its affiliates or service providers may transfer information that we collect about you, including but not limited to personal information, across borders and from your country or jurisdiction to another around the world.

Please be informed that we may transfer information, including but not limited to personal information, to a country or jurisdiction where data protection laws may differ from those of your jurisdiction.

Other Information

Correcting, Updating or Deleting Your Personal Information

To review and update your personal information to ensure it is accurate or to complete it or to object to the storage and use of your personal information in whole or in part, or to request the deletion of your personal information and your account contact us any time at thirsty@flask.gr.

We must reply to you in writing within fifteen (15) days upon receipt of your request.

Notification of Privacy Statement Changes

Please note once again that we may update this privacy statement to reflect changes to our information practices, in our sole discretion, at any time, as it is part of the Terms of Use, by providing you with reasonable advance notice prior to the modified Privacy Policy becoming effective. You understand and agree that we may notify you for the modified Privacy Policy by posting the modified Terms of Use, Privacy Policy included, on the App at least three (3) days prior to the effective date of said modified Terms of Use. We may, but are not obliged to, notify you by means of an extra notice on the App and/or on the App’s web site (www.flask.gr ) or send such a notice via the App or via email prior to the change becoming effective. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices. Should you continue to use the App after the effective date of any changes of the privacy policy it shall constitute acceptance from your part of said changes.

Contact

You can contact us about these Terms of Use -privacy statement expressly included- by writing or email us at the address below:

TOP4 G.P.

13 AGIOY DIMITRIOY SQUARE.

KIFISSIA, 145 62

ATHENS, GREECE

Email: thirsty@flask.gr

Headings

Headings used in these Terms of Use are provided for convenience only and shall not be used to construe meaning or intent.